SFS 1983:363

830363.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:363

om ändring i narkotikastrafOagen (1968:64);

utkom Mn trycket

den 7 juni 1983

utfärdad den 26 maj 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om narkotikastrafflagen

(1968:64)

dels att 1 och 4-7 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3 a, 5 a och 8 §§, av

nedan angivna lydelse.

1

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar an­

nan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag

för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar

någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotika­
handel, eller

6. innehar narkotika

döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till bö ter eller

fängelse i högst tre å r.

3 a § Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § 1 -5,
döms för vårdslöshet med narkotika till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

4 § För försök, förberedelse eller stämpling till narkotikabrott eller grovt

narkotikabrott döms, om gärningen avser annat än innehav, till ansvar

enligt 23 kap. bro ttsbalken.

5 § Har flera medverkat till brott som avses i 1-4 §§ och innefattar
gärningen inte endast innehav, gäller bestämmelserna i 23 kap . brottsbal­

ken.

5 a § Till bö ter eller fängelse i högst ett år döms, om gärningen inte är

belagd med straff enligt 1-5 §§ eller enligt lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. åsidosätter föreskrift som meddelats med stöd av 8 § andra stycket,

eller

2. lämnar oriktig uppgift i ärende om sådant tillstånd som avses i 8 §

andra stycket.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

' Prop. ,1982/83: 141, JuU37, rskr3l6.

^ Senaste lydelse 1981; 226.

g23

¬

background image

SFS 1983:363

6 §' Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag eller

värdet därav samt vinning av sådant brott skall förklaras förverkat, om det

ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller förlag för sådant brott eller dess

värde, om förlaget mottagits och mottagandet utgör brott enligt denna lag.

Egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt d enna lag eller

egendomens värde får förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyg­

gande av brott eller annars särskilda skäl föreligger. Detsamma gäller

egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprut-

ning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att

användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon
som har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av

honom eller i för bindelse med narkotika som har varit föremål för brott

enligt denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förver­

kade, om det ej är uppenbart obilligt.

7 §'' Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad

enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med föl­
jande avvikelser.

Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ej i annat fall än

då rätten utsatt sådan tid.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 samt 3 § lagen (1958:205) om förverkande

av alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då

beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje stycket
denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från dagen för

förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narkotika som tagits i
beslag.

8 § Med na rkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor

med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan

omvandlas till varor med sådana egenskaper och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell över­

enskommelse som Sverige har biträtt, eller

2, av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar före­

skrifter om innehav av och annan befattning med narkotika för medicinskt

eller vetenskapligt ändamål. Härvid kan som villkor för sådan befattning

föreskrivas att särskilt tillstånd lämnas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

824

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1981:468.

" Senaste lydelse 1981:468.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.