SFS 1992:861

920861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:861 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring 1 narkotikastfaiSlagen (1968:64);

den 30 juni 1992

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs ifråga om narkotikastrafflagen

(1968:64)

dels att 5 a § skall upphöra att gälla,
dels att 8 § skall ha följande lydelse.

8

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor

med starkt vanebildande egenskaper eller varor som med lätthet kan

omvandlas till varor med sådana egenskaper och som

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell över­

enskommelse som Sverige har biträtt, eller

2. av regeringen har förklarats skola anses som narkotika enligt lagen.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestäm mer.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1991/92: 107. SoU21.,rskr. 342.

1898

' Senaste lydelse 1983: 363. Ändringen innebär att andra styck et upphävs.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.