SFS 1968:64

680064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 64.

NarkotikaetraflBag;

given Sloc kholms sloU den 8 mars 1908,

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra v e t erIi g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

goll f örordna som följer.

1 §.

Den som uppsåtligen tillverkar, saluhäller, överlåter eller innehar nar­

kotika som avses i 1 § narkotikaförordningen den 14 december T962 (nr

701) utan att vara berättigad därtill eller i strid mot villkor som gäller for

tillstånd enligt narkotikaförordningen, domes for narkotikabrott till böter

eller fängel se i högst två år.

2 §•

Är brott som avses i 1 § att anse som ringa, skall för narkotikaförseelse

dömas till böter.

Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt narkotikabrott

dömas till fängelse, lägst sex månader och högst fjTa år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

utgjort led i en verksamhet som hedrivits i större omfattning eller yrkes­

mässigt, av sett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt

krlig art.

4 §;

:!

För försök, förberedelse eller stanipling till narkotikabrott eller grovt nar-

totlkabrolt som avser tillverkning, saluhållande eller överlåtelse domes

j

bil ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

|

5 §.

i

Har flera medverkat till brott enligt denna lag och avser brottet till-

^.

^erkning, saluhållande eller överlåtelse gäller bestämmelserna i 23 kap.

r

woHsbalken.

}

6 §

^'arkotika so m varit föremål for brott enligt denna lag eller värdet därav

|

jmnt \irming av sådant brott skall förklaras förverkat, om det ej är uppen-

obilligt. D etsamma gäller förlag för sådant brott eller dess varde, om

mottagits och mottagandet utgÖr b?ott enligt denna lag.

.Poremål som a nvänts som hjälpmedel ^id brott enligt denna lag eller dess

|;^de

förklaras förverkat, om det är påkallat till förebyggande av brott

.

särskilda skäl föreligger.

'

196S;7j 2LU 1; Rfikr 81.

'

7—588000. Svensk förfaftningssamling 1968, Nr S4—

Pi

i'

¬

background image

37S

1968 • Nr 64 och 65

Injelcfionsspruta eller kimyl, som kan användas för insprulning i i«~

niskokroppen och som påträffas hos någon som begått brott enligt denna T-i

eller i iitrj'mme som disponeras av honom, skall, oavsett vem föremålet t

hör, förklaras förverkad, om det ej är uppenbart obilligt.

7 §.

Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt G S

gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande aw

kelser.

'

Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller ei i qnnof r n

än då rätten utsatt sådan tid.

•'

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 samt 3 § lagen den 9 maj 1958 (nr 205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall äga motsvarande tillLn

ning då beslag skett av narkotika, injektionsspruta eller kanyl Narkotika

som tagits i beslag får dock ej förstöras innan socialstwelsen underrätfnk

och bestämt hur det skall förfaras därmed.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1968.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligen att efterrätta. Till yttermera

bSfirråtit'

underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Stockholms slott den 8 mars 1968.

(Socialdepartementet)

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLIXG

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.