SFS 1969:33

690033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Nr 33'�36

Ulkom från tycket den 2i marfl 1969

Nr 33

I- a g

oni ändring i narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 (nr 64)^

^fyen Stockholms slott den 7 mars 1969.

Yi GUSTAF ADOLF, m e d Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r H g t: att Yi, med riksdagen^ funnit

gott förordna, att 3 § narkotikastrafflagen den 8 mars 1968 skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan anges.

3 §.

�r Lrott som avses i 1 § att anse som grovt, skall för grovt narlcotikabrott

dömas till fängelse, lägst ett och högst sex år.

Yid bedömande

farlig art.

, ,

Denna lag träder i kraft den 1 april 1969.
Del alla som vederbör hava sig h�rsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢visso hav a Yi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit,

Stockholms slott den 7 mars 1969,

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

» Prop, 10G9:13; 2LU 7; Rskr 83.

26�698060. Svensk f�Tfattningssamling 1969, Nr 33�36

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.