SFS 1962:704

620704.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

IVr 701

KU.NGL. M A,T:TS

Narko lik cif r5r{)r(l n i n;i;

^

den 14 december 1962.

följer.^

^ilisdaijens liörandci, funnit gott förordaa

'

IS-.; LH; ,3 ; n.,. ,io.

-^i>-

⬢ T�-v

i's^'

¬

background image

1962 . Nr 704

1917

2 g

Narkotika må icke införas till riket'eller ii3r t;n ,

överlåtas för annat än medicinskt eller ve tensk^pli^^bSlf'

^_N.rk�~tika mä införas eller utföras Indasl av den »OM inneh ar imständ

Utan sådant tillstånd må dock narkotiskt läkprnoiini

de för personligt bruk. Vad som stadgas i första stycket utgör ej \eUer'Sn'

der mot att narko to transitera till inrikes ort eller elje st^efordras unde^

tullkontroll eller upplagges å tullager eller i frihamn.

Generaltullstyrelsen äger föreskriva, att narkotika i vissa fall må införas

eller utföras endast över särskilda av styrelsen angivna tullplatser.

4 §.

Har narkotika anmälts till tullklarering for någon som ej är berättigad

att införa varan, må han, om tillstånd till införsel ej erhålles, överlåta va­

ran till någon, som är berättigad att införa den. Införes eller överlåtes va­

ran ej inom fyra månader efter det den skall anses hava mottagits av tull­

anstalt eller inom den längre lid generaltuUsljTelsen bestämmer, tillfaller

varan jämte emballage kronan, om det ej är uppenbart obilligt. M ed egen -

dom som'tillfallit kronan skall förfaras på sätt medicinalst>Telsen bestam-
mer.

^

tion, som ägos eller åtnjuter understöd a-\ s a

7 m om. Handel med narkotika

?^^f5rt%lkr^tillver^ varan;

a) den som enligt särskilt tillstånd infort euer

b) apoteksföreståndare; samt

handel med varan.

c) annan som innehar

£nas endast efter ^rnrdn^e av

2 mom. N-wkotiskt läkeme?«l

rörande ullämnau

läkare, tandläkare eller vetenn

. ^j.^yrgisen.

.iigr vete-

de av narkotika meddelas

att läkare, tandlakmYnj^^^'^,

Föreligger grundad anledning

narkotiskt

av så-

rinär missbrukat l^^l^°^l?M:�~ueterna antingen

® .jjer Veterinären

cinalstyrelsen efter omstandigbeterna

o mndlakinen eHer vei

dant läkemedel på förordn^^^^^^

eller föreskriva särskilda ^'IwSt länder tiH

Beslut som avses i andra

'fffsVordnai- annorlunda,

besvär, om medicinalstyrelsen icke

Narkotika må ej ^?®.^^IH^S^t^han\e^In

eller åtnjuter un-

a) den som är behörig a

^jjg for vet

b) föreståndare för vetenskapng^^^

varan

dorstöd av staten

komm

y^dervisningr

särslult

jghe-

1ig f orskning, undersokn g j^ggmakten ® ^ptlämnad till sig

c) hefallningshaya^

jyt varan

d) den som i vederbörlig

medel.

,

487�625000. Svensk för/af

⬢ 1 i'

'1 :

: i

⬢ i i ".

⬢ I

I

i 1

⬢t

J ⬢

J

⬢ i

i!j!

:v:

¬

background image

*

jfjjg

1962 ⬢ Xr /04

⬢ "r'⬢''

« §.

TillsliiiKi ejilii;! denna förordning meddelas av medicinalslvrek»«

därvid skall föreskriva erforderliga villkor för åtnjutande av tllSa'1'^

Vid tiilständsprövningen skall särskdl lieaktas innehållet i de av i

biträdda �verenskommelserna rörande narkotika. Tillstånd må

av nicdicinalslyrelseni när skal äro därtill.

^Uss

O §.

öv

Det åligger importör, tillverkare och den som driver handel med n t

tika att föVa erforderliga anteckningar för kontroll av alt hestämmeS^

i denna förordning och med stöd därav meddelade föreskrifter rörande

värv och överlåtelse av narkotika iakttagas. Föreståndare för vetenskanf'

institution, där narkotika användes i vetenskapligt syfte, åligger att f" ⬢

erforderliga anteckningar for kontroll av användningen.

10

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd därav

meddelade föreskrifter utövas av medicinalstyrelsen.

11 §.

Den som fullgör tillsynsverksamhet skall när helst han för sådant ända-

mål så påfordrar äga tillträde till lokal, där narkotika tillverkas eller ha n-

teras, ävensom rätt att dar utlaga ])roY av sådan vara och i övrigt företaea

undersökning, vartill hans tjänsteåligganden giva anledning. För uttafiet

prov utgår ej ersättning.

Den lios villccn prov tages år s kvid ig att lämna erforderligt biträde vid

provtagningen.

}

tillträde som avses i första stycket eller biträde som i andra styc-

Jvot sags, äger medicinalstyrelsen förelägga lämpligt vite.

12 §.

�~,.,i

utöva tillsyn över efterlevnaden av denna for-

^

därav meddelad föreskrift eller anlitats såsom biträde

förnrUniLI^"

tagit befattning med äfende, som avses i deana

nom I,livil'l!5;,',fkf°-',k!:'k'; "'"i'"'"-!?��, nyttjn yrkesheinlighet, som därige-

13

och för^ii'påföljd för olovlig införsel eller utf5r.sel av narkotika

2 mr'm Tin f L

^

v^irnsnuiggling.

a) tillverkar

brottet är ringa, dagsböter domes den soin

berättigad därlili dler\

innehar narkotika utan »d v

^tånd enligt

gäller för åtnjutande avbH

fBrnrdning löranar oriktig »P?

teckningar som^sägst^9"§^^'^ kronor, domes den som underlåter att fora aa

åtaial^avåkUatole

eller fängelse. Gärningen

^ mom. Det åligger

^"bdvelse

målsägande. , igfe

relsen om innehållet i dom

^ of�rdröjTlgen underrätta medJCJn J

mn ansvar för brott

meddelat i mål, vari

tarande med narkotika.

forordning eller eljest för brottsligt ,

¬

background image

1962 . Nr 704 o oh 705

1919

14 §.

Narlcolilcii som tillverkats, saluhålles, �verlåtits Pii.r ⬢

u

bestämmelse i denna forordning eller i anshitni?i

^

skxift eller villkor skall med ukrande e�el �"

kronan: finnes egendomen ej i behMl, ska� i

kat. Ar päfoijd som nu sagts uppenbart obilHg, mä den helt ePer déws eto-

tnvas.

1» S-

Närmare bestämmelser rörande tillämpningen av denna förordning med­

delas av medicinalstjTelsen,

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1964, då kungörelsen den

16 september 1933 (nr 559) med vissa bestämmelser angående narkotiska

ämnen och beredningar skall upphora att gälla.

Vid förordningens ikraftträdande gällande tillstånd

verka eller idka handel med narkotika skall jamval därefter aga giltighet,
såframt medicinalstyrelsen ej förordnar annorlunda.

^

Det alla som vederbör

risso hava Vi detta med egen hand understtiivu

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 14 december 1962.

GUSTAF ADOLF

/¥ g ^

HUNEB. JOHANSSON

(Inrikesdepartementet)

i

i Ii

i,:!'

:

-I ⬢

i I-

:

f:

f

:

\-

f

i

i I

i ^

i ⬢ 1

I! .

!t ⬢

't:*.

; 1

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.