SFS 2016:488 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

160488.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3 och 4 §§ narkotikastrafflagen

(1968:64) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mäng-

den narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms för ringa
narkotikabrott
till böter eller fängelse i högst sex månader.

3 §

3

Är brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, döms för

grovt narkotikabrott till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedöm-
ningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett
led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, av-
sett en särskilt stor mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller
hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt nar-

kotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av om
brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett
led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning
bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika
eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

4 §

4

För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott,

grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för stämp-
ling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotika-
brott döms det, om gärningen avser annan befattning än som avses i 1 § första
stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om

gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till an-
svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

1 Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233.

2 Senaste lydelse 2000:1228.

3 Senaste lydelse 2000:1228.

4 Senaste lydelse 2006:46.

SFS 2016:488

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:488

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.