SFS 1993:211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 1993:211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
SFS 1993_211 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968_64)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

679

SFS 1993:211

Utkom från trycket

den 27 april 1993

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha följande lydelse.

2 §2 �r brott som avses i 1 § med hänsyn till arten och mängden narkoti-
ka samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221.

2

Senaste lydelse 1988:286.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.