SFS 1994:1419 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

SFS 1994_1419 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968_64)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

SFS 1994:1419
Utkom från trycket
den 12 december 1994

utfärdad den 1 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha följande lydelse.

7 §2 Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad
enligt 6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med
följande avvikelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av

alkoholhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då
beslag har skett av narkotika eller egendom som avses i 6 § tredje
stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas från

dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som regering-
en bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med nar-
kotika som tagits i beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

På regeringens vägnar

STEN HECKSCHER

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40.

2

Senaste lydelse 1983:363. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2929

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.