SFS 2006:46 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 2006:46 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
060046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om narkotikastrafflagen

(1968:64)

dels att 4�7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 b och 9 §§, av föl-

jande lydelse.

3 b § Den som uppsåtligen

1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, trans-

porterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som är
avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller

2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotikapre-

kursorer

döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst

två år.

Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses fram-

ställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter eller
fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader

och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt skall det särskilt
beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i
större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor
mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

4 §

2 För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotika-

brott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa,
eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än
som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms, om gär-

ningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till an-
svar enligt 23 kap. brottsbalken.

1 Prop. 2005/06:42, bet. 2005/06:JuU10, rskr. 2005/06:147.

2 Senaste lydelse 2000:1228.

SFS 2006:46

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

3* SFS 2006:45�73

background image

2

SFS 2006:46

5 §

3 Har flera medverkat till brott som avses i 1�4 §§ och innefattar gär-

ningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6 eller 3 b § första
stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

6 §

4 Narkotika som har varit föremål för brott enligt denna lag skall förkla-

ras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I stället för narkotikan får
dess värde förklaras förverkat. �ven utbyte av sådant brott skall förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har
tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott eller
värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag. Vad
som nu sagts om narkotika gäller även narkotikaprekursorer.

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får

förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det an-
nars finns särskilda skäl. Detsamma gäller

1. egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt

denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett
straffbart försök eller en straffbar förberedelse eller stämpling, samt

2. egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna

lag.

I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde för-

klaras förverkat.

Påträffas injektionssprutor eller kanyler, som kan användas för insprut-

ning i människokroppen, eller andra föremål, som är särskilt ägnade att an-
vändas för missbruk av eller annan befattning med narkotika, hos någon som
har begått brott enligt denna lag eller i ett utrymme som disponeras av ho-
nom eller i förbindelse med narkotika som har varit föremål för brott enligt
denna lag, skall föremålen, oavsett vem de tillhör, förklaras förverkade, om
det inte är uppenbart oskäligt.

7 §

5 Angående beslag av egendom, som kan antas vara förverkad enligt

6 §, gäller bestämmelserna om beslag i rättegångsbalken med följande avvi-
kelser.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 § lagen (1958:205) om förverkande av alko-

holhaltiga drycker m.m. skall tillämpas på motsvarande sätt då beslag har
skett av narkotika, narkotikaprekursorer eller egendom som avses i 6 §
fjärde stycket denna lag. Tiden för att anmäla missnöje skall dock räknas
från dagen för förordnandet. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfarandet med narko-
tika och narkotikaprekursorer som tagits i beslag.

9 § Med narkotikaprekursorer förstås i denna lag ämnen som kan användas
vid framställning av narkotika och som är förtecknade enligt Europapar-
lamentets och rådets förordning (EG) nr 273/2004 av den 11 februari 2004
om narkotikaprekursorer

6 eller rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den

3 Senaste lydelse 2000:1228.

4 Senaste lydelse 2005:290.

5 Senaste lydelse 2005:290.

6 EUT L 047, 18.2.2004, s. 1 (Celex 32004R0273).

background image

3

SFS 2006:46

22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotika-
prekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer

7.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

7 EUT L 022, 26.1.2005, s. 1 (Celex 32005R0111).

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.