SFS 2000:1228 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Du är här: Start / Straffrätt / Narkotikastrafflag (1968:64) / SFS 2000:1228 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
001228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�5

§§ narkotikastrafflagen

(1968:64) skall ha följande lydelse.

1 §

2

Den som olovligen

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan

sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för

narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon
annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika
döms, om gärningen sker uppsåtligen, för

narkotikabrott

till fängelse i

högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och

olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

2 §

3

�r brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och

mängden narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till
böter eller fängelse i högst sex månader.

3 §

4

�r brott som avses i 1 § första stycket att anse som grovt, skall för

grovt narkotikabrott

dömas till fängelse, lägst två år och högst tio år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det har

utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i större omfattning eller yr-
kesmässigt, avsett särskilt stor mängd narkotika eller eljest varit av särskilt
farlig eller hänsynslös art. Bedömningen skall grundas på en sammanväg-
ning av omständigheterna i det särskilda fallet.

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse 1988:286.

3

Senaste lydelse 1993:211.

4

Senaste lydelse 1981:226.

SFS 2000:1228

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1228

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

3 a §

5

Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första

stycket 1�5 döms för

vårdslöshet med narkotika

till böter eller fängelse i

högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

4 §

6

För försök eller förberedelse till narkotikabrott eller grovt narkotika-

brott liksom för stämpling till narkotikabrott, som inte är att anse som ringa,
eller till grovt narkotikabrott döms, om gärningen avser annan befattning än
som avses i 1 § första stycket 6, till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 §

7

Har flera medverkat till brott som avses i 1�4 §§ och innefattar gär-

ningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 6, gäller bestämmel-
serna i 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1983:363.

6

Senaste lydelse 1988:286.

7

Senaste lydelse 1988:286.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.