SFS 2023:258 Lag om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

SFS2023-258.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Utfärdad den 11 maj 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 3–5 §§ narkotikastrafflagen
(1968:64) ska ha följande lydelse.

1 §2 Den som olovligen

1. överlåter narkotika,
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk,
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte,
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan

sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, eller

5. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika
döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år.
Om en gärning som avses i första stycket innebär att gärningsmannen

säljer narkotika eller annars befattar sig med narkotika som är avsedd att
säljas, döms i stället till fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

För narkotikabrott döms även den som olovligen bjuder ut narkotika till

försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar
kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd,
om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel. Straffet är i ett sådant
fall fängelse i lägst sex månader och högst tre år.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och

olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

3 §3 Är brott som avses i 1 § att anse som grovt, döms för grovt narkotika-
brott
till fängelse i lägst två och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet
är grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet
som bedrivits i större omfattning eller yrkesmässigt, avsett en särskilt stor
mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

Är brottet att anse som synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt

narkotikabrott till fängelse i lägst sex och högst tio år. Vid bedömningen av
om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort
ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor
omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd
narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

1 Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179.
2 Senaste lydelse 2000:1228.
3 Senaste lydelse 2016:488.

SFS

2023:258

Publicerad
den

16 maj 2023

background image

2

SFS

2023:258

3 a §4 Den som av grov oaktsamhet begår gärning som avses i 1 § första
stycket 1–4, andra eller tredje stycket döms för vårdslöshet med narkotika
till böter eller fängelse i högst ett år.

Om gärningen är att anse som ringa, utgör den inte brott.

3 b §5 Den som

1. överlåter, framställer, förvärvar, anskaffar, bearbetar, förpackar, tran-

sporterar eller tar annan liknande befattning med narkotikaprekursorer som
är avsedda för olovlig framställning av narkotika, eller

2. förvarar, innehar eller tar annan befattning med sådana narkotika-

prekursorer

döms för olovlig befattning med narkotikaprekursorer till fängelse i högst

två år.

Om brottet med hänsyn till arten och mängden narkotika som avses

framställas samt övriga omständigheter är att anse som ringa, döms till böter
eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i lägst sex månader

och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt
beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som har bedrivits i
större omfattning eller yrkesmässigt, avsett framställning av särskilt stor
mängd narkotika eller annars varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

4 §6 För försök eller förberedelse till narkotikabrott, ringa narkotikabrott,
grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt narkotikabrott liksom för
stämpling till narkotikabrott, grovt narkotikabrott eller synnerligen grovt
narkotikabrott döms det, om gärningen avser annat än bruk av narkotika, till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

För försök till olovlig befattning med narkotikaprekursorer döms det, om

gärningen avser annan befattning än som avses i 3 b § första stycket 2, till
ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

5 §7 Har flera medverkat till brott som avses i 1–4 §§ och innefattar gär-
ningen inte endast befattning enligt 1 § första stycket 5 eller 3 b § första
stycket 2, gäller bestämmelserna i 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Linda Mohlin
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:1228.
5 Senaste lydelse 2006:46.
6 Senaste lydelse 2016:488.
7 Senaste lydelse 2006:46.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.