SFS 1971:800

710800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:800 Lag

utkom från t rycket om ändilng i skattebrottslagcn (1971: 69);

den 30 nov. 1971

.

�~ ,, ,

given Stockholms slott den 19 november 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna att 1 § skattebrottslagen (1971: 69) skall
ha nedan angivna lydelse,

1 § Denna lag gäller i fråg a om s katt eller avgift enligt

1. förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för särskilda

förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskift-

1762

1 Prop. 1971: 129, SkU 61. r skr 258.

¬

background image

ning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), för­

ordningen (1933: 395) om ersättningsskatt, förordningen (1941: 416) om
arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift,

förordningen (1947:576) om statlig inkomstskatt, förordningen (1947:
577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958: 295) om sjö­

mansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa bygg­
nadsarbeten,

2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen

(1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om

försäljningsskatt, förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion

m. m., förordningen (1953: 397) angående avgift för fettvaror som an­
vändas för framställning av fettemulsion m. m., förordningen (1956:

545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förord­
ningen (1957: 262) om allmän energiskatt, förordningen (1960: 253) om

tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, förordningen

(1960: 258) om utjämningsskatt å vissa varor, förordningen (1961: 372)

om bensinskatt, förordningen (1961: 394) om tobaksskatt, förordningen
(1961: 653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1964: 308),
förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om

särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1968: 430) om mervär­

deskatt, förordningen (1971: 170) om annonsskatt,

3. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa ersättningar

enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i ar­
bete m. m., förordningen (1960: 77) angående byggnadsforskningsavgift,

lagen (1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962:

381) om allmän försäkring, lagen (1962: 398) om finansiering av folk­
pensioneringen, förordningen (1968: 419) om allmän arbetsgivaravgift,

lagen (1970: 742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om arbetar­
skyddsavgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­

de skatt som avses i uppbördsförordningen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej pm skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres

i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 november 1971.

SFS 1971: 800

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

G. E. STR�NG
(Finansdepartementet)

1763

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.