SFS 1972:821

720821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 821 Lag

liiii

Utkom från trycket

den 9 januari 1973

2136

om ändring i sk attebrottslagen (1971: 69);
given Stockholms slott den 28 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 1 § skattebrottslagen (1971: 69) skall
ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. förordningen (1908: 128) angående bevillningsavgifter för sär­

skilda förmåner och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid

utskiftning av aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370),

förordningen (1933:395) om ersättningsskatt, förordningen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårds­

avgift, förordningen (1947: 576) om statlig inkomstskatt, förordningen

(1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, förordningen (1958:295) om

sjömansskatt, förordningen (1970: 99) om investeringsavgift för vissa

byggnadsarbeten,

2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen

(1943:477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om

försäljningsskatt, förordningen (1953: 396) om accis å fettemulsion

m. m., förordningen (1953: 397) angående avgift för fettvaror som an­
vändas för framställning av fettemulsion m. m., förordningen (1956:
545) angående omsättningsskatt å motorfordon i vissa fall, förord­
ningen (1957: 262) om allmän energiskatt, förordningen (1960: 253) om
tillverkning och beskattning av malt- och läskedrycker, förordningen

(1960: 258) om utjämningsskatt å vissa va ror, förordningen (1961: 372)
om bensinskatt, förordningen (1961: 394) om tobaksskatt, förordningen

(1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskatteförordningen (1964:308),

1 Prop. 1972: 128, SkU 66, rskr 342.

^ Senaste lyde lse 1972: 268.

jöb!

E.EI

ci:'"

41

kiji.

0(1

y.

'i ta

tat

¬

background image

förordningen (1964: 352) om gasolskatt, förordningen (1966: 21) om
särskild skatt på motorbränslen, förordningen (1968: 430) om mervär­
deskatt, förordningen (1971: 170) om annonsskatt, förordningen (1972:
266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1972: 820) om
skatt på spel,

3. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obliga­

torisk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa er­

sättningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för
olycksfall i arbete m. m., förordningen (1960: 77) angående byggnads­
forskningsavgift, lagen (1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pen­
sionering, lagen (1962: 381) om allmän försäkring, lagen (1962: 398) om

finansiering av folkpensioneringen, förordningen (1968: 419) om all­
män arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, lagen

(1971: 282) om arbetarskyddsavgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkom­

mande skatt som avses i uppbördsförordningen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres

i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

SFS 1972; 821

Denna lag träder i kraft den 1 april 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 december 1972.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

G. E. STR�NG

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.