SFS 1982:152

820152.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:152

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom från trycket

utfärdad den 18 mars 1982.

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 10 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha neda n angivna lydelse.

10 § Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter bokfö­

ringsskyldighet eller sådan skyldighet att föra och bevara räkenskaper,

som föreskrivs för vissa uppgiftsskyldiga, och därigenom allvarligt försvå­

rar myndighets kontrollverksamhet vid beräkning eller uppbörd av skatt

eller avgift döms iöv försvårande av skattekontroll till böter eller fängelse i

högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i lägst se x månader och
högst fyra år.

I ringa fall döms ej till ansvar enligt första stycket.

Ansvar enligt första stycket inträder ej, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt b rottsbalken.

den 30 mars 1982

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Kurt Malmgren

(Budgetdepartementet)

'Prop. 1981/82:85, JuU 31, rskrI59.

⬢ i

'1.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.