SFS 1977:324

770324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:324

Lag

Utkom från trycket

den 1 j uni 1977

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 18 maj 19 77.

Enligt ri ksdagens beslut' föreskrives att 1 § skattebrottslagQn (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om ska tt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,

lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, förordningen (1970:99) om investeringsavgift för vissa bygg­
nadsarbeten, lagen (1977:322) om i nvesteringsavgift för vissa byggnadsar­
beten,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943:477) om

skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt, för­
ordningen (1953:396) om ac cis å fettemulsion m. m., lagen (1953 : 397) om

avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.,
lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon, lagen (1957:262)
om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverkning och beskattning
av malt- och läskedrycker, lagen (1960:258) om utjämningsskatt på vissa

varor, lagen (1961: 372) om b ensinskatt, lagen (1961: 394) om tobaksskatt,

förordningen

(1961:653)

om

brännoljeskatt,

stämpelskattelagen

(1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förordningen
(1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om mer­

värdeskatt, förordningen (1971:170) om ann onsskatt, lagen (1972: 266) om

skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen

(1973:601), lagen (1973:602) om särskild vägtrafikskatt, lagen (1973:1216)
om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen

(1975: 343), lagen (1977: 306) om dryckesskatt,

3. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955:469) angående omreglering av vissa ersättningar
enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om förs äkring för olycksfall i arbete

m.m., lagen (1960: 77) om bygg nadsforskningsavgift, lagen (1961:300) om
redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962 : 381) om allmän försäk­
ring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensioneringen, lagen

(1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742) om lönegaranti-
avgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift, lagen (1975: 358) om vux­
enutbildningsavgift, lagen (1975 : 335) om arb etsgivaravgift till arb etsmark­

nadsutbildningen.

820

o

' Prop. 1976/77:144. SkU 48, rskr 302 .

^ Senaste lydelse 1977:307.

¬

background image

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarst ående skatt och tillkommande

SFS 1977: 324

skatt som avses i uppbö rdslagen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres i

den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift. skatte­
tillägg eller liknande avgift.

Denna lag tr äder i kraft dagen efter den dag. då lagen enligt uppgift på

den har ut kommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

INGEMAR M UNDEBO

Anders Swartling

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.