SFS 1981:1157

811157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1157 Lag

ULJLjii-j"

Utkom från trycket

den 17 december 1981

2290

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skat tebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)
om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö ­
mansskatt,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt,, lagen (1953:397) om avgift

för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen
(1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om be nsinskatt, lagen
(1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen
(1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och

reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen
(1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotnings-

lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om

försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i upp bördslagen (1953: 272).

' Prop. 1981/82: 10. SkU 9, rskr 51.

2 Senaste lydelse 1978:145.

si

•eaia-i

¬

background image

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

SFS 1981:1157

den ordning som gäller för tull och inte heller beträf fande restavgift, skat­

tetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Den äldre lydelsen av 1 § gäl­

ler fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på tid före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROLF WIRTÉN

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.