SFS 1982:1202

821202.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1202

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom Mn trycket

den 28 december 1982

utfärdad den 17 december 1982.

1^

Enligt riksd agens beslut' föreskrivs att 1 § s kattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1982/83; 50 bil. 2, SkU 15, rskr 106.

2933

¬

background image

\

SFS 1982; 1202

I

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­
lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1953:397) om avgift

för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m., lagen

(1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372) om ben sinskatt, lagen
(1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen
(1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och
reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen

(1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter, bilskrotningslagen
(1975:343), lagen (1977:306) om dry ckesskatt, lagen (1978:69) om försälj­
ningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen

(1982:691) om s katt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på

videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Budgetdepartementet)

Senaste lydelse 1982:692.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.