SFS 1982:692

820692.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:692

om ändring i skattebrottslagen (1971: 69);

utkom från trycket

den 6 juli 1982

Utfärdad den 24 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ers ättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, lagen (1953:397) om avgift

för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion m. m.. lagen

(1957: 262) om allmän energiskatt, lagen (1961: 372) om bensinskatt, lagen
(1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen
(1968:430) om m ervärdeskatt, lagen (1972: 266) om sk att på annonser och

reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen

(1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljeprodukter, bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om
försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor,
lagen (1982:691) om sk att på vissa kassettband,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som av ses i uppbördsla gen (1953: 272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift, skat­

tetillägg eller liknande avgift.

!, i

1

Denna lag gäller i fråg a om skatt eller avgift enligt

i

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

' 1

; I

' Prop. 1981/82:159. SkU 66. rskr 3. 59.

' Senaste lydelse 1981:1 157.

1455

¬

background image

SFS 1982:692

Denna lag tr äder i kraft den 1 september 1982.

På regeringens vägnar

ROLF WIRTEN

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.