SFS 1983:220

830220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om äEdring i skattebrottslagee (1971:69);

utfärdad den 28 april 1983.

SFS 1983:220

Utkom från trycket

den 10 maj 1 983

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebro ttslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om sk att eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kom munalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)
om ers ättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen

(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,

lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­

mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, lagen (1983:219) om

tillfällig vinstskatt,

2. lagen (1941:251 ) om särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän

energiskatt, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om to­

baksskatt, stämpelskattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärde­

skatt, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820)
om skatt på spel, lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar,

vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift f ör

oljeprodukter, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryc­

kesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen

(1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa

' Prop. 1982/83: 102, SkU 40, rskr 259.
^ Senaste lydelse 1982; 1202.

509

¬

background image

r';

SFS 1983:220

kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen

(1982: 1201) om skatt på viss elektrisk kraft,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbö rdslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag då lagen enligt uppgift på

den kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. Den äldre lydel­
sen av 1 § gäller fortfarande i fråga om skatter och avgifter som belöper på

tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Jan Francke
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.