SFS 1983:460

830460.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:460

Utkom från trycket

den 16 juni 1983

1040

Lag

om ändring i skattebrottslagen (1971:

utfärdad den 2 juni 1983.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i skattebrottslagen (1971:69) skall

införas tre nya paragrafer, 15-17 §§, av nedan angivna lydelse.

15 § Har ett mål om brott enligt den na lag samband med en fråga om
skatt eller avgift som är anhängig vid en förvaltningsdomstol eller en
förvaltningsmyndighet, får handläggningen a v brottmålet vila i avvaktan
på utgången i ska tte- eller avgiftsfrågan endast om det är av avgörande
betydelse för prövningen av målet at t den frågan avgörs först.

16 § En fråga om ska tt eller avgift som är anhängig vid en förvaltnin gs­
domstol eller en förvaltningsmyndighet skall där handläggas med förtu r,
om handläggningens resultat är av väsentlig betydelse för en förundersök­

ning angående brott enligt denna lag eller ett åtal för sådant brott.

Åklagaren skall se till att den domstol eller myndighet som avses i första

stycket underrättas om sådana omständigheter som kan vara av betydelse

för frågan om förtursbehandling.

' Prop. 1982/83:134, JuU 36, rskr 378 .

ti-

¬

background image

17 § Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller

SFS 1983:460

avgifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att

anta att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan

antas att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om
anmälan av annat skäl inte behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.

i EJ

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Jan Francke
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.