SFS 1984:169

840169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

: Lag

,

SFS 1984:169

' om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom Mti trycket

Utfärdad den 29 mar s 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § ska ttebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, lagen (1983:219) om
tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskat­
telagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol,

bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen

(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om s katt

på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen

(1982:1200) om sk att på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på

viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa

värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från
kärnkraftverk,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

den 25 april 1984

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984. Den äldre lydelsen av 1 § gäller

fortfarande i fråga om s katt som belöper på tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

' Prop. 1983/84:71, SkU 22. rskr 145.

^ Senaste lydelse 1983:1105.

457

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.