SFS 1984:601

840601.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:601

Lag

Utkom från trycket

oiH ändHng i lagen (1984:169) om ändring i

den 26 juni 19 84

skattcbrottslagen (1971:69);

utfardad den 14 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottsla gen (1971:69) i

den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen (1984:169) om ändring i

nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, k ommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)

om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,

lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö-

1324

' Prop. 1983/84: 180, 194 och 195, SkU 55, rskr411.

t

¬

background image

rnansskatt, lagen (1982:1194) om hyreshusavgift, lagen (1983:219) om

SFS 1984:601

tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bens inskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskat­

telagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift för oljeprodukter och kol,
bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt

på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen

(1982:1200) om ska tt på videobandspelare, lagen (1982: 1201) om ska tt på

viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa
värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om
skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, la­

gen (1984:4 09) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på

bekämpningsmedel,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i up pbördslagen (1953:272),

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.