SFS 1984:1059

841059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:1059

öiii ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom Mn trycket

den 28 december 1984

utfärdad den 18 december 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skat tebrottslagen (1971:69)

skall ha nedan angivna lyde lse.

1

Denna lag gäller i fråga om ska tt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förord ningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­
lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)
om ersättningssk att, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086 ) om
vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tob aksskatt, stämpelskat­

telagen (1964:308 ), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild avgift f ör oljeprodukter och kol,

bilskrotningslagen (1975: 343), lagen (1976:338 ) om vägtrafikskatt på vissa

fordon, som icke är registrerade i rik et, lagen (1977:306) om dryckesskatt.

•Prop. 1983/84; 178 och 19 84/85: 18, SkU 198 3/84:40 samt 1984/85: 17 och 24 , rskr

90.

f Senaste lydelse 1984:854.

2337

:74-SFS1984

¬

background image

SFS 1984:1059

lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om
skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa k assettband, lagen
(1982; 1200) om s katt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på

viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa
värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:35 5) om

skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, la­
gen (1984:409) om avgift på gö dselmedel, lagen (1984:410) om avgift på

bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller

dock fortfarande i fråga om avgift enligt lagen (1 982:1194) om hyreshusav­

gift.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

2338

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.