SFS 1985:105

850105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:105

Lag

Utkom från trycket

den 26 mars 1985

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 7 mars 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skattebrottslagen

(1971:69)

dels att 14 och 17 §§ skall ha nedan angivna lyd else,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 14 a-14 c §§, av nedan

angivna lydelse.

14 § Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott en ligt 3,

7, 8 eller 9 § ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för

brottet inom fem år från b rottet.

Påföljd far ådömas för brott enligt denna lag utan hinder av att den

misstänkte inte erhållit del av åtal för brottet inom den tid som anges i 35
kap. 1 § brottsbalken eller första st ycket denna paragraf, om den misstänk­
te inom samma tid har delgetts underrättelse om att han är skäligen
misstänkt för brottet. Underrättelsen skall ha skett under en förundersök­
ning som sedermera lett till allmänt åtal mot den misstänkte för brottet.
Den skall ha utfärdats av åklagaren och ange de omständigheter som utgör

grund för misstanken. Delgivningen skall ha skett på sätt som gäller för

delgivning av stämning i brot tmål. Avvisas eller avskrivs mål mot någon

200

Prop, 1984/85:47, JuU 14, rskr 142 .

¬

background image

om brott som han delgetts misstanke om enligt detta stycke skall i fråga om

SFS 1985:105

möjligheten att ådöma påföljd så anses som om delgivning av underrättel­

sen inte skett.

14 a § För brott enligt 2 eller 4 § och för försök till sådant brott får rätten

på ansökan av åklagaren besluta om förlängning av den tid som anges i 35
kap. 1 § brottsbalken. Beslut om förlängning får meddelas, om stämning

eller underrättelse enligt 14 § andra stycket avseende sådant brott inte har

kunnat delges den misstänkte på grund av att han

1. har saknat känt hemvist och det inte har kunnat klarläggas var han

uppehållit sig,

2. inte har kunnat anträffas på känt hemvist inom riket och det inte har

kunnat klarläggas var han uppehållit sig samt det kan antas att han hållit sig

undan eller

3. har stadigvarande vistats utomlands.
Förlängningstiden skall bestämmas med hänsyn till vad som kan a ntas

behövas för a tt delgivning skall kunna ske med den misstänkte, dock till
minst sex månader. Visar det sig att den bestämda tiden är otillräcklig, får
rätten på ansökan av åklagaren medge ytterligare förlängning.

Förlängning enligt denna paragraf får inte omfatta längre tid än samman­

lagt fem år.

14 b § En ansökan enligt 14 a § skall ha kommit in till tingsrät ten före

utgången av den tid som begärs förlängd.

Har ansökningen getts in i rätt tid, bortfaller möjligheten att ådöma

påföljd för br ottet tidigast när beslut på grund av ansökningen föreligger.
Om ansökningen inte bifalls, skall i fråga om möjligheten att ådöma påföljd

så anses som om någon ansö kan inte har gjorts.

14 c § Tingsrättens handläggning av mål enligt 14 a § är skriftlig. I hand­
läggningen får ingå muntlig förhandling när det kan antas vara till fördel för

utredningen. Den misstänkte och hans försvarare skall beredas tillfälle att
yttra sig över åklagarens ansökan om så kan ske.

Beslut varigenom en domstol lämnat en ansökan enligt 14 a § utan bifall

får inte överklagas. Beslut av tingsrätt att medge förlängning enligt 14 a §

får överklagas genom besvär. Besvärsinlagan skall ha kommit in inom två

veckor från den dag då den misstänkte, på sätt som gäller för delgivning av

stämning i brottmål, delgavs beslutet.

I övrigt skall vad som är föreskrivet i rättegå ngsbalken rörande brottmål

gälla i tillämpliga delar.

17

Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller

avgifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att

anta att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan
antas att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om
anmälan av annat skäl inte behövs.

Har i lag elle r i förordning meddelats bestämmelse som avviker från

föreskrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Senaste lydelse 1983:460,

201

¬

background image

SFS 1985:105

Denna lag träder i kraft den I juli 198 5.
De nya bestämmelserna i 14 § andra stycket och 14 a § tillämpas även

på brott som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att

ådöma påföljd har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser. Såvitt
gäller underrättelse om br ottsmisstanke tillämpas de nya bestämmelserna
endast på underrättelser som delges efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.