SFS 1986:1228

861228.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1228

Utkom från trycket

den 22 december 1986

Lag

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslage n (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i f råga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:1 28) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­
lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), förordningen (1933:395)
om ersätt ningsskatt, lagen (1941:41 6) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1974:576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:2 95) om sjö­

mansskatt, lagen (1983:219) om tillfäll ig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984: 1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, under­
stödsföreningar och pensionsstiftelser,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961: 372) om bensinskatt, lagen (1961: 394) om tobaksskatt, stämpelskat­

telagen (1964: 308), lagen (1968 :430) om m ervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972: 820) om skatt på spel, lagen

(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för olj eprodukter och kol,

bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa

fordon, som icke är registrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt,
lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om
skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen

(1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på

viss elektrisk kraft, lagen (1983: 1053) om skatt på omsättning av vissa

värdepapper, lagen (1983:11 04) om särskild skatt för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (198 4: 351) om t otalisatorskatt, lagen (198 4:355) om

skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984 :405) om stämpelskatt på aktier, la-

2196

' Prop. 1986/87:61, SkU 17 och 20, rskr. 87.

^ Senaste lydelse 1984: 1059.

¬

background image

gen (1984:4 09) om avgift p å gödselmedel, lagen (1984:410 ) om avgift på

SFS 1986:1228

bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i up pbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om s katten eller avgiften fastställs eller uppbärs i '

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.