SFS 1988:332

880332.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:332

Lag

Utkom från trycket

den 7juni 1988

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 26 maj 1988,

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skatt ebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om ska tt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:395)
om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen
(1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt,
lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjö­
mansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983 :1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986; 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, under­
stödsföreningar och pensionsstiftelser,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961: 394) om toba ksskatt, stämpelskat­
telagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen (1972:266)
om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen
(1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen
(1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kolj

bilskrotningslagen (1975: 343), lagen (1976:338) om vägtrafik skatt på vissa 1

fordon, som icke är registrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt,

lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om !

skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om ska tt på vissa kassettband, lagen
(1982: 1200) om ska tt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa
värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984 :355) om

skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på

bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtra­

fikskattelagen (1988: 327), lagen (1988: 328) om vägtrafikskatt på utländska
fordon,

3. lagen (1981; 691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslag en (1953: 272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

846

' Prop. 1987/88; 159. SkU 38. rskr. 316.

^ Senaste lydelse 1986: 1228,

¬

background image

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

SFS 1988:332

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1989.

KJELL-OLOF FELDT

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.