SFS 1990:360

900360.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:360

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 1 0 maj 1990.

Utkom från trycket

den 11 juni 1990

Enligt riksdagens beslut' föreskr ivs att 2 § skattebrottslagen (1971:6 9)

skall ha följande lydelse.

2

Den som till ledning for myndighets beslu t i fråga om skatt eller

avgift uppsåtligen avger handling med oriktig uppgift och dä rigenom för­
anleder att skatt eller avgift påfores med for lågt belopp eller tillgodoräk­

nas med for högt belopp domes f�r skattebedrägeri till fängelse i högst två

år.

Detsamma gäller den som med av sikt att skatt ell er avgift skall påföras

med för lågt belopp underlåter att avge deldaration eller därmed jämförlig
' Prop. 1989/90: 74, SkU32, rskr. 21 7

' Senaste lydelse 1985:409.

671

¬

background image

SFS 1990:360

handling och därigenom föranleder att för lågt belopp påföres honom ^
den han företräder.

⬢.

För skattebedrägeri skall också den dömas som med avsikt att skatt

påföras med för lågt belopp överenskommer med sin arbetsg ivare e

annan som är skyldig att utan föreläggande lämna kontrolluppgift enligt

kap. lagen (1990:325) om självdeklaration och jco ntrolluppgifter, att d
ne skall underlåta att fullgöra sin uppgiftsskyldi^het, och som d ärigenom
föranleder att skatt på grundval av förenklad självdeklaration påfö rs ho-,
nom med för lågt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.