SFS 1990:148

900148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:148 Lag

uikom Trån iryckct

011) ändring i skattebrottslagen (1971:69);

den 30 april 199 0

utfärdad den 26 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråg a om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till­

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt­

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)

om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans­
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för

livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild
vinstskatt, lagen (198 9:471) om investeringsskatt för vissa byggna dsarbe­

ten,

2, lagen (1928:376) om skatt på lotteri vinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen

190

' Prop. 1989/90:96, SkU27, rskr. 207.

' Senaste lydelse 1989:472.

¬

background image

(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (19 72:820) om skatt

SFS 1990:148

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra­

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt for oljepro-

'dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (197 6:338) om väg­

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen
(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­

torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om
skatt på vissa kass ettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (198 3:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om

särskild skatt fÖr elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (19 84:351) om

totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckes förpackningar,

lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen

(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på

gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i u ppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller fÖr tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1990.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.