SFS 1990:1435

901435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1990:1435 Lag

utkom frän trycka

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

den 28 december 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att I § skattebro ttslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (19 27:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till­

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt­

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)

om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958: 295) om sjömans­
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för

livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe­

ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dr yckesförpackningar, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro­
dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om väg­

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­

torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1 982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,

lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen

(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på

gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin , vägtrafikskattelagen (1988:327),

lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen

(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om

koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:662) om

skatt på vissa premiebetaln ingar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa
oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivför­
säkring, m. m.,

2646

' Prop. 1990/91:19 och 54, SkU2 och 10, rskr . 106.

^ Senaste lydelse 1990: 589.

¬

background image

'^1

élä-,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

SFS 1990:1435

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i u ppbördslagen (1953:272).

Lagen ti llämpas inte om sk atten eller avgiften fasts tälls eller uppbärs i

den ordning som gäller for tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.