SFS 1990:589

900589.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

[JltifKl

Lag

SFS 1990:589

om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utkom från trycket

utfärdad den 14 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om sk att eller avgift enligt

1. lage n (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till­

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt­

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)

om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1 958:295) om sjömans­
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för

livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild

vinstskatt, lagen (1 989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe­
ten,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotteri vinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel-
Skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen

(1972:266) om s katt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt
på spel, lagen (1973: 37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra­

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973: 1216) om särskild skatt för oljepro­

dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om väg-

' Prop. 1989/90: 1 11. SkU3i, rskr. 357.

^Senaste lydelse 1990: 148.

den 21 juni 199 0

1061

¬

background image

SFS 1990:589

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket,
(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt
torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691

skatt på vissa kassettb and, lagen (1982:1200) om skatt på videobands

re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983! 1

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104):
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984 :351)"
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpacknin
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, la
(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, la

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin , vägtrafikskattelagen (1988:3

lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, 1

(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582)

koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt,

3. lagen (1981:691) om soc ialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbä

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande resta
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.