SFS 1991:700

910700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:700

Utkom från tr>'ckct

den ISjuni 1991

1210

Lag

om ändring i s kattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 6 juni 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i frå ga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags fill-

' Prop. 1990/91:166, SkU29, rskr. 289 .

' Senaste lydelse 1990; 1435.

i'.Ni I

¬

background image

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt-

SFS 1991:700

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (195 8:295) om sjömans­

skatt, lagen (1983:219) om tilirällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986; 1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för

livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild
vinstskatt, lagen (198 9:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe­

ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen

(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om altmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om sk att på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro­

dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338 ) om väg-
trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen
(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­
torfordon, lagen (1978:14 4) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband , lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1 982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983 :1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:35 1) om
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),

lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om
koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen
(1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om
lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427 ) om särskild premie­
skatt för grupplivförsäkring, m.m.,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter,
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träde r i kr aft, i fråga om 1 § första stycket 1 avseende lagen

(1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader den 1 juli 1991,

och i ö vrigt den 1 januari 1992.

'211

¬

background image

SFS 1991:700

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Nils Dexe

⬢i:

t

' i

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.