SFS 1991:1484

911484.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1484

om ändring i lagen (1991:700) om ändring i

Utkom från t rycket

skattebrottslagen (1971:69);

^ december 1991

utfärdad den 21 november 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) i

paragrafens lydelse enligt lagen (1991:700) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (19 08; 128) om bevi llningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927; 321) om skatt vid utskift ning av aktiebolags till­
gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt­

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)

om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om stat lig förmögenhetsskatt, lagen (1958 :295) om sjöm ans­

skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984; 1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989; 346) om särskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe­
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.,

lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivins ter, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpe l­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen

'Prop.l991/92;l,SkUl,rskr. 9.

__ _

' Senaste lydelse 1990:1435.

4747

¬

background image

SFS 1991:1484

(1972:266) om skatt på annonser och reldam, lagen (1972:820) om s katt

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra­

fikskattelagen (1973: 601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro­
dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om väg­
trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­
torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,

lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inslaivningsmyndigheter, lagen

(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen

(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om
koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen
(1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om

lagerskatt på vissa oljeprodulcter, lagen (1 990:1427) om särskild premie­
skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt,
lagen (1991:1483) om skatt på vins tsparande m. m.,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslage n (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

2748

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.