SFS 1992:1751

921751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;line-height:23px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:CVOGXP+Arial;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:23px;font-family:LSHDUO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:286px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:286px;left:627px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1992:1751 </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i lagen (1992:629) om �ndring i </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:630px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft10">skattebrottslagen (1971:69); </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft10">v januari 1993 </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 21 decemb er 1992. </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � skattebrottslagen (1971:69) i </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft13">paragrafens lydelse enligt lagen (1992:629) om �ndring i n�mnda lag skall <br/>ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">1 � Denna lag g�ller i fr�ga om skatt eller avgift enligt </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter f�r s�rskilda f�rm�ner och </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">r�ttigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till�</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">g�ngar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ers�tt�</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och g�voskatt, lagen (1946; 324) </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">om skogsv�rdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen <br/>(1947:577) om statlig f�rm�genhetsskatt, lagen (1958:295) om sj�mans�<br/>skatt, lagen (1983:219) om tillf�llig vinstskatt, lagen (1983:1086) om </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">(1986:1225) om tillf�llig f�rm�genhetsskatt f�r </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:460px;white-space:nowrap" class="ft11">livf�rs�kringsbolag, </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">underst�dsf�reningar och pensionsstiftelser, la gen (1989:346) om s�rskild <br/>vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt f�r vissa byggnads arbe�<br/>ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensionsmedel, lagen </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">(1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta, lagen <br/>(1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta art ister m.fl., <br/>lagen (1991:687) om s�rskild l�neskatt p� pensionskostnader, </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft11">2. lagen (1928:376) om skatt p� lotterivinster, lagen (1941:251) om </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft14">s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen <br/>(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, st�mpel�</p> <p style="position:absolute;top:954px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft14">skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, lagen <br/>(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">p� spel, lagen (1973:37) om avgi ft p� vissa dryckesf�rpackningar, v�gtra-</p> <p style="position:absolute;top:1021px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om s�rskild skatt f�r oljepro�</p> <p style="position:absolute;top:1044px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft11">dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om v�g�</p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">trafikskatt p� vissa fordon, som icke �r registrerade i riket, lagen </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1992/93:50 (bil. 5) och 1992/93:136, bet. 1992/93:FiUl, 1992/93: SkU9 och </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft11">1992/93: SkU 18, rskr. 1992/93:158. </p> <p style="position:absolute;top:1153px;left:755px;white-space:nowrap" class="ft11">4063 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft12">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:16px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>"i. </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft21">SFS 1992:1751 </p> <p style="position:absolute;top:55px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft23">(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om f�rs�ljningsskatt p� mo�<br/>torfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor, lagen (1982:691) om </p> <p style="position:absolute;top:98px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft21">skatt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt p� videobandspela�</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">re, lagen (1982:1201) om skatt p� viss elektrisk kraft, lagen ( 1983:1053) </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft23">om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper, lagen (1983:1104) om <br/>s�rskild skatt f�r elektrisk kraft fr�n k�rnkraftverk, lagen ( 1984:351) om </p> <p style="position:absolute;top:183px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft24">totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p� vissa dryckesf�rpackningar, <br/>lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen <br/>(1984:405) om st�mpelskatt p� aktier, lagen (1984:409) om avgift p� <br/>g�dselmedel, lagen (1984:410) om avgift p� bek�mpningsmedel, lagen <br/>(1984:852) om lagerskatt p� viss bensin, v�gtrafikskattelagen (1988:327), <br/>lagen (1988:328) om v�gtrafikskatt p� utl�ndska fordon, lagen <br/>(1988:1567) om milj�skatt p� inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft24">koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om <br/>milj�avgift p� utsl�pp av kv�veoxider vid energiproduktion, lagen <br/>(1990:662) om skatt p� vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om <br/>lagerskatt p� vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om s�rskild premie�<br/>skatt f�r grupplivf�rs�kring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft24">lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande m. m., lagen (1992:1479) om <br/>lagerskatt p� viss bensin, </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1992:1745) om allm�n </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">sjukf�rs�kringsavgift. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen g�ller �ven prelimin�r skatt, kvarst�ende skatt och tillkommande </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">skatt som avses i uppb�rdslagen (1953:272). </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft21">Lagen till�mpas inte om skatten eller avgiften fastst�lls eller uppb�rs i </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft25">den ordning som g�ller f�r tull och inte heller betr�ffande dr�jsm�lsavgift, <br/>skattetill�gg eller liknande avgift. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:717px;left:240px;white-space:nowrap" class="ft21">ANNE WIBBLE </p> <p style="position:absolute;top:760px;left:533px;white-space:nowrap" class="ft21">Karin Almgren </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft21">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1992:1751

om �ndring i lagen (1992:629) om �ndring i

utkom fr�n trycket

skattebrottslagen (1971:69);

v januari 1993

utf�rdad den 21 decemb er 1992.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 1 � skattebrottslagen (1971:69) i

paragrafens lydelse enligt lagen (1992:629) om �ndring i n�mnda lag skall
ha f�ljande lydelse.

1 � Denna lag g�ller i fr�ga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter f�r s�rskilda f�rm�ner och

r�ttigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till�

g�ngar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ers�tt�

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och g�voskatt, lagen (1946; 324)

om skogsv�rdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig f�rm�genhetsskatt, lagen (1958:295) om sj�mans�
skatt, lagen (1983:219) om tillf�llig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillf�llig f�rm�genhetsskatt f�r

livf�rs�kringsbolag,

underst�dsf�reningar och pensionsstiftelser, la gen (1989:346) om s�rskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt f�r vissa byggnads arbe�
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt p� pensionsmedel, lagen

(1991:586) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om s�rskild inkomstskatt f�r utomlands bosatta art ister m.fl.,
lagen (1991:687) om s�rskild l�neskatt p� pensionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt p� lotterivinster, lagen (1941:251) om

s�rskild varuskatt, lagen (1957:262) om allm�n energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, st�mpel�

skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om merv�rdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt p� annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

p� spel, lagen (1973:37) om avgi ft p� vissa dryckesf�rpackningar, v�gtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om s�rskild skatt f�r oljepro�

dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om v�g�

trafikskatt p� vissa fordon, som icke �r registrerade i riket, lagen

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5) och 1992/93:136, bet. 1992/93:FiUl, 1992/93: SkU9 och

1992/93: SkU 18, rskr. 1992/93:158.

4063

background image

"i.

SFS 1992:1751

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om f�rs�ljningsskatt p� mo�
torfordon, lagen (1978:144) om skatt p� vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt p� vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt p� videobandspela�

re, lagen (1982:1201) om skatt p� viss elektrisk kraft, lagen ( 1983:1053)

om skatt p� oms�ttning av vissa v�rdepapper, lagen (1983:1104) om
s�rskild skatt f�r elektrisk kraft fr�n k�rnkraftverk, lagen ( 1984:351) om

totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt p� vissa dryckesf�rpackningar,
lagen (1984:404) om st�mpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen
(1984:405) om st�mpelskatt p� aktier, lagen (1984:409) om avgift p�
g�dselmedel, lagen (1984:410) om avgift p� bek�mpningsmedel, lagen
(1984:852) om lagerskatt p� viss bensin, v�gtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om v�gtrafikskatt p� utl�ndska fordon, lagen
(1988:1567) om milj�skatt p� inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om

koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om
milj�avgift p� utsl�pp av kv�veoxider vid energiproduktion, lagen
(1990:662) om skatt p� vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om
lagerskatt p� vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om s�rskild premie�
skatt f�r grupplivf�rs�kring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

lagen (1991:1483) om skatt p� vinstsparande m. m., lagen (1992:1479) om
lagerskatt p� viss bensin,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1992:1745) om allm�n

sjukf�rs�kringsavgift.

Lagen g�ller �ven prelimin�r skatt, kvarst�ende skatt och tillkommande

skatt som avses i uppb�rdslagen (1953:272).

Lagen till�mpas inte om skatten eller avgiften fastst�lls eller uppb�rs i

den ordning som g�ller f�r tull och inte heller betr�ffande dr�jsm�lsavgift,
skattetill�gg eller liknande avgift.

P� regeringens v�gnar

ANNE WIBBLE

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.