SFS 1992:1751

921751.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1751

om ändring i lagen (1992:629) om ändring i

utkom från trycket

skattebrottslagen (1971:69);

v januari 1993

utfärdad den 21 decemb er 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69) i

paragrafens lydelse enligt lagen (1992:629) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till­

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt­

ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946; 324)

om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans­
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om

vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen

(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för

livförsäkringsbolag,

understödsföreningar och pensionsstiftelser, la gen (1989:346) om särskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnads arbe­
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen

(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta art ister m.fl.,
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­

skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om avgi ft på vissa dryckesförpackningar, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro­

dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om väg­

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5) och 1992/93:136, bet. 1992/93:FiUl, 1992/93: SkU9 och

1992/93: SkU 18, rskr. 1992/93:158.

4063

¬

background image

⬢i.

SFS 1992:1751

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­
torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen ( 1983:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen ( 1984:351) om

totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen
(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om

koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om
miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen
(1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om
lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premie­
skatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m. m., lagen (1992:1479) om
lagerskatt på viss bensin,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1992:1745) om allmän

sjukförsäkringsavgift.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.