SFS 1975:331

750331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:331

om ändring i skattebrottslagen (1971: 69);

trycket

Utfärdad den 29 maj 1975.

den 10 juni 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1 § skattebrottslagen (1971:

69) skall ha nedan angivna lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner

och rättigheter, förordningen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av

aktiebolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928: 370), förordningen

(1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och

gåvoskatt, förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:
576) om statlig inkomstskatt, lagen (1947: 577) om statlig förmögen­
hetsskatt, lagen (1958: 295) om sjömansskatt, förordningen (1970: 99)

om investeringsavgift för vissa byggnadsarbeten,

2. förordningen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen

(1943: 477) om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948: 85) om för­

säljningsskatt, förordningen (1953: 396) om accis å fettemulsion m. m.,
lagen (1953:397) om avgift för fettvaror som användas för framställ­
ning av fettemulsion m. m., lagen (1956:545) om omsättningsskatt på
motorfordon, förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt, förord-

1 Prop. 1975; 98, SkU 27, r skr 181.

2 Senaste lydelse 1974: 871.

561

36-SFS 1975

¬

background image

\

SFS 1975: 331

ningen (1960: 253) om tillverkning oc h beskattning av malt- och läske­

drycker, lagen (1960: 258) om utjämningsskatt på vissa varor, förord­
ningen (1961:372) om bensinskatt, förordningen (1961:394) om to­
baksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpelskattela­
gen (1964: 308), förordningen (1964: 352) om gasolskatt, förordningen
(1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430) om

mervärdeskatt, förordningen (1971: 170) om annonsskatt, förordningen

(1972: 266) om skatt på annonser och reklam, förordningen (1972: 820)
om skatt på spel, förordningen (1973: 37) om avgift på vissa dryckes­

förpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), förordningen (1973:

602) om särskild vägtrafikskatt, förordningen (1973: 1216) om särskild

beredskapsavgift för oljeprodukter,

3. lagen (1954: 243) om yrkesskadeförsäkring i vad avser obligato­

risk försäkring, lagen (1955: 469) angående omreglering av vissa ersätt­

ningar enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycks­
fall i a rbete m. m., lagen (1960: 77) om byggnadsforskningsavgift, lagen

(1961: 300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962: 381)
om allmän försäkring, lagen (1962: 398) om finansiering av folkpensio­

neringen, lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:
742) om lönegarantiavgift, lagen (1971: 282) om arbetarskyddsavgift,
lagen (1975: 358) om vuxenutbildningsavgift, lagen (1975: 335) om ar­

betsgivaravgift till arbetsma rknadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkomman­

de skatt som avses i uppbördslagen (1953: 272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres

i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

G. E. STR�NG

G. Björne
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.