SFS 1975:1180

751180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 197S;]11S0

om ämdriiig i skatelbrottslagee (1971: 69);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 11 december 1975.

22 dec. 1975

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1 § skattebrottslagen (1971:

69) skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) cm bevillningsavgifter för särsldlda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utsldftning av aktie­
bolags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen
(1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo­

skatt, lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, lagen (1947:577) om stathg förmögenhetsskatt, lagen

(1958:295) om sjömansskatt, förordningen (1970:99) om investeringsav­
gift för vissa b yggnadsarbeten,

2. lagen (1941:251) om särskild varuskatt, förordningen (1943:477)

om skatt å vissa pälsvaror, förordningen (1948:85) om försäljningsskatt,
förordningen (1953:396) om accis å fettemulsion m. m., lagen (1953:397)
om avgift för fettvaror som användas för framställning av fettemulsion
m. m., lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon, lagen

(1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1960:253) om tillverlcning och
beskattning av malt- och läskedrycker, lagen (1960:258) om utjämnings-

skatt på vissa varor, lagen (1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394)
om tobaksskatt, förordningen (1961:653) om brännoljeskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), förordningen (1964:352) om gasolskatt, förord­

ningen (1966:21) om särskild skatt på motorbränslen, lagen (1968:430)
om mervärdeskatt, förordningen (1971:170) om annonsskatt, lagen

(1972:266) om skatt på annonser och reldam, lagen (1972:820) om s katt
på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesföi-packning ar, väg­
trafikskattelagen (1973:601), förordningen (1973:602) om särskild väg­
trafikskatt, lagen (1973:1216) om särskild beredskapsavgift för oljepro­
dukter, bilskrotningslagen (1975:343),

3. lagen (1954:243) o m yrkesskadeförsäkring i vad avser obligatorisk

försäkring, lagen (1955:469) angåe nde omreglering av vissa ersättningar

enligt lagen den 17 juni 1916 (nr 235) om försälcring för olyclcsfall i ar­
bete m. m., lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, lagen (1961:
300) om redareavgift för sjöfolks pensionering, lagen (1962:381) om all-

1 Prop. 1975/76: 70, SkU 19 75/76:18, rskr 1975/76: 71.

2117

2 Senaste lyde lse 19 75:331.

¬

background image

SFS 1975:1180

män försäkring, lagen (1962:398) om finansiering av folkpensione­

ringen, lagen (1968:419) om allmän arbetsgivaravgift, lagen (1970:742)

om lönegarantiavgift, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, lagen

(1975:358) om vuxenutbildningsavgift, lagen (1975:335) om arbetsgivar­
avgift till arbetsmarloiadsutbildningen.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkom­

mande skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas ej om skatten eller avgiften fastställes eller uppbäres

i den ordning som gäller för tull och ej heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller lilcnande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre lydelse av 1 § gäl­

ler dock fortfarande i fråga om gärning som begåtts före ilcraftträdan-

det.

På regeringens vägnar

G.E. STR�NG

G. Björne
(Finansdepartementet)

u

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.