SFS 1988:1568

881568.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:1568 Lag

Utkom från trycket

oHi änddng i skattebrottslagcn (1971:69);

den 27 december 1988

utfärdad den 15 d ecember 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971 :69)

skall ha följande lydelse.

1

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, förordningen (1927:321) om skatt vid utskiftnin g av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen
(1933:395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvo­
skatt, lagen (1946: 324) om skog svårdsavgift, lagen (1947:57 6) om s tatlig

inkomstskatt, lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen
(1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt,
lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt, lagen (1986:1225) om tillfäll ig förmögenhetsskatt för liv­

försäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen

(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, la gen (1972:820) om skatt

på spel, lagen (1973:37) om avgift på vis sa dryckesförpackningar, vägtra­

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro­

dukter och kol, bilskr otningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om v äg­

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­
torfordon, lagen (1978:144) om skatt på viss a resor, lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela­

re, lagen (1982 :1201) om skatt på viss elek trisk kraft, lag en (1983:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektris k kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om

totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen

(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.
Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i u ppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller av giften fastställs e ller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

3374

' Prop. 1988/89:39, SkUlO, rskr. 79.

' Senaste lydelse 1988; 332.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1989.

SFS 1988:1568

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.