SFS 1989:351

890351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:351 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i skattebfottslagen (1971:69);

den 8 juni 1989

460

utfärdad den I juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följan de lydelse.

I

Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter for särskilda förmåner och

rättigheter, forordningen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebo­

lags tillgångar, kommunalskattelagen (1928:370), förordningen (1933:

395) om ersättningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig in­
komstskatt. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen

' Prop. 1988/89: 132. SkU33. rskr. 304.

^ Senaste lydelse 1988; 1568.

¬

background image

(1958:295) om sjömansskatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt,

SFS 1989:351

lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig

fastighetsskatt, lagen(1986:1225) om tillfällig förmö genhetsskatt för liv­
försäkringsbolag, understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen

(1989:346) om särskild vinstskatt,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel­
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt
på spel, lagen (1973 :37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216)om särskild skatt för oljepro­
dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1 976:338) om väg­

trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen

(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo­

torfordon, lagen (1978:14 4) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om

skatt på viss a kassettband, lagen (1982; 1200) om skatt på videobandspela­
re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (198 3:1053)

om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om

särskild skatt f�r elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (19 84:351) om

totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryc kesförpackningar,
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen

(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, vägtrafikskattelagen (1988:327),
lagen (1988:328) om vägtrafikskatt på utländska fordon, lagen (1988:
1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbörds lagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande restavgift,

skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kr aft den 15 juni 1989.

På regeringens vägnar

ODD ENGSTR�M

Nils Dexe

(Finansdepartementet)

461

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.