SFS 2018:564 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2018:564 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS2018-564.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § skattebrottslagen (1971:69) ska
ha följande lydelse.

12 §2 Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan
påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till
ansvar enligt 2�8 §§.

Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller

skyldighet som där avses.

En vidtagen åtgärd enligt första stycket anses inte vara på eget initiativ

om

1. Skatteverket har informerat om att verket ska genomföra en generell

kontroll,

2. åtgärden har en koppling till den generella kontrollen, och
3. åtgärden vidtas först två månader efter utgången av den månad då

Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Bestämmelserna i 12 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på

åtgärder som vidtas efter ikraftträdandet och som har en koppling till sådan
information om generell kontroll som Skatteverket har lämnat efter
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286.

2 Senaste lydelse 2011:1247.

SFS

2018:564

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.