SFS 1993:1556 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

SFS 1993_1556 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1556

Utkom från trycket
den 29 december 1993

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till-

gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt-
ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen

3987

1

Prop. 1993/94:50 och 1993/94:80, bet. 1993/94: SkU 15 och 1993/94: AU6, rskr.

1993/94:108.

2

Senaste lydelse 1993:846.

background image

SFS 1993:1556

(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans-
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen
(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag,
understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe-
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.,
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen
(1993:1537) om expansionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel-
skattelagen (1964:308), lagen (1968:430) om mervärdeskatt, lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820) om skatt
på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryckesförpackningar, vägtra-

fikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om särskild skatt för oljepro-
dukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1976:338) om väg-
trafikskatt på vissa fordon, som icke är registrerade i riket, lagen
(1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försäljningsskatt på mo-
torfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen (1982:691) om
skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på videobandspela-
re, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053)
om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen (1983:1104) om
särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen (1984:351) om
totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar,
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, lagen
(1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om avgift på
gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel, lagen
(1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen (1988:327),
lagen (1988: 328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen (1988:1567)
om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om koldioxidskatt,
lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljöavgift på
utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662) om skatt
på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på vissa
oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivför-
säkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483) om
skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa
oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter, lagen (1992:1745) om allmän

sjukförsäkringsavgift och lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansi-
ering av kontantförmåner vid arbetslöshet.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

3988

background image

SFS 1993:1556

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

3989

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.