SFS 1994:1787 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1994:1787 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1994_1787 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1787
Utkom från trycket
den 29 december 1994

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till-
gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt-
ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen
(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans-
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen
(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag,
understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild

1

Prop. 1994/95:41, 1994/95:56 och 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6,

1994/95: SkU17 och 1994/95: AU5, rskr. 1994/95:160.

2

Senaste lydelse 1994:1711.

6441

background image

6442

SFS 1994:1787

vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe-
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen
(1993:1537) om expansionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel-
skattelagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och re-
klam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen
(1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotnings-
lagen (1975:343), lagen (1976:338) om vägtraflkskatt på vissa fordon, som
icke är registrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt
på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på

viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa
värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om
skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel, lagen (1984:410) om avgift på
bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, for-
donsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländs-
ka fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen
(1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen
(1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduk-
tion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen
(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om
särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om
lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen
(1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om diesel-
oljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om
lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen
(1994:1704) om lageravgift på socker och ris, lagen (1994:1563) om to-
baksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt

på energi,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om all-

männa egenavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 199.5 såvitt avser 1 § första stycket

3 och i övrigt samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen. Den äldre lydelsen av 1 § första stycket

background image

SFS 1994:1787

3 gäller dock fortfarande i fråga om avgift enligt lagen (1992:1745) om
allmän sjukförsäkringsavgift och lagen (1993:1441) om allmän avgift för

finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

6443

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.