SFS 1995:621 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1995:621 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1995_621 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1079

SFS 1995:621

Utkom från trycket
den 9 juni 1995

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927: 321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till-
gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt-
ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946: 324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen

1

Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95: SkU29, rskr. 1994/95:321.

2

Senaste lydelse 1995:331.

background image

1080

SFS 1995:621

(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans-
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen
(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag,
understödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989: 346) om särskild
vinstskatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbe-
ten, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen
(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen
(1991: 591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl.,
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen
(1993:1537) om expansionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om

särskild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen
(1961:372) om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpel-
skattelagen (1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och re-

klam, lagen (1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på
vissa dryckesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen
(1973:1216) om särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotnings-
lagen (1975: 343), lagen (1976: 338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som
icke är registrerade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen
(1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt
på vissa resor, lagen (1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen
(1982:1200) om skatt på videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på
viss elektrisk kraft, lagen (1983:1053) om skatt på omsättning av vissa
värdepapper, lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från
kärnkraftverk, lagen (1984: 351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om
skatt på vissa dryckesförpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier,
lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på
bekämpningsmedel, lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, for-
donsskattelagen (1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländs-
ka fordon, lagen (1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen
(1990:582) om koldioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen
(1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduk-
tion, lagen (1990:662) om skatt på vissa premiebetalningar, lagen
(1990:1087) om lagerskatt på vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om
särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m. m., lagen (1991:1482) om
lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m. m., lagen
(1992:1479) om lagerskatt på viss bensin, lagen (1992:1438) om diesel-
oljeskatt och användning av vissa oljeprodukter, lagen (1992:1439) om
lagerskatt på dieselolja, mervärdesskattelagen (1994:200), lagen
(1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter, lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på energi,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om all-

männa egenavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

background image

1081

SFS 1995:621

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.