SFS 1995:1669 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1995:1669 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1995_1669 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1669

Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt eller avgift enligt

1. lagen (1908:128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och

rättigheter, lagen (1927:321) om skatt vid utskiftning av aktiebolags till-
gångar, kommunalskattelagen (1928:370), lagen (1933:395) om ersätt-
ningsskatt, lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, lagen (1946:324)
om skogsvårdsavgift, lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, lagen

(1947:577) om statlig förmögenhetsskatt, lagen (1958:295) om sjömans-
skatt, lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt, lagen (1983:1086) om
vinstdelningsskatt, lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, lagen
(1986:1225) om tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, under-
stödsföreningar och pensionsstiftelser, lagen (1989:346) om särskild vinst-
skatt, lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten,
lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, lagen (1991:591) om sär-
skild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m. fl., lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på pensionskostnader, lagen (1993:1537) om expan-
sionsmedel,

2. lagen (1928:376) om skatt på lotterivinster, lagen (1941:251) om sär-

skild varuskatt, lagen (1957:262) om allmän energiskatt, lagen (1961:372)
om bensinskatt, lagen (1961:394) om tobaksskatt, stämpelskattelagen
(1964:308), lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, lagen (1973:37) om avgift på vissa dryc-
kesförpackningar, vägtrafikskattelagen (1973:601), lagen (1973:1216) om
särskild skatt för oljeprodukter och kol, bilskrotningslagen (1975:343),
lagen (1976:338) om vägtrafikskatt på vissa fordon, som icke är registre-
rade i riket, lagen (1977:306) om dryckesskatt, lagen (1978:69) om försälj-

1

Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU 18, rskr. 1995/96:122.

2

Senaste lydelse 1995:621.

3358

background image

SFS 1995:1669

ningsskatt på motorfordon, lagen (1978:144) om skatt på vissa resor, lagen

(1982:691) om skatt på vissa kassettband, lagen (1982:1200) om skatt på
videobandspelare, lagen (1982:1201) om skatt på viss elektrisk kraft, lagen

(1983:1053) om skatt på omsättning av vissa värdepapper, lagen
(1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft från kärnkraftverk, lagen
(1984:351) om totalisatorskatt, lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckes-

förpackningar, lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndig-
heter, lagen (1984:405) om stämpelskatt på aktier, lagen (1984:409) om
skatt på gödselmedel, lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,
lagen (1984:852) om lagerskatt på viss bensin, fordonsskattelagen
(1988:327), lagen (1988:328) om fordonsskatt på utländska fordon, lagen
(1988:1567) om miljöskatt på inrikes flygtrafik, lagen (1990:582) om kol-
dioxidskatt, lagen (1990:587) om svavelskatt, lagen (1990:613) om miljö-
avgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, lagen (1990:662)
om skatt på vissa premiebetalningar, lagen (1990:1087) om lagerskatt på
vissa oljeprodukter, lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupp-
livförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om lotteriskatt, lagen (1991:1483)
om skatt på vinstsparande m.m., lagen (1992:1479) om lagerskatt på viss
bensin, lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa
oljeprodukter, lagen (1992:1439) om lagerskatt på dieselolja, mervärdes-
skattelagen (1994:200), lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jord-
bruksprodukter, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1995:1667) om
skatt på naturgrus,

3. lagen (1981:691) om socialavgifter och lagen (1994:1744) om all-

männa egenavgifter.

Lagen gäller även preliminär skatt, kvarstående skatt och tillkommande

skatt som avses i uppbördslagen (1953:272).

Lagen tillämpas inte om skatten eller avgiften fastställs eller uppbärs i

den ordning som gäller för tull och inte heller beträffande dröjsmålsavgift,
skattetillägg eller liknande avgift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

3359

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.