SFS 1997:486 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1997:486 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1997_486 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

874

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1996:657.

SFS 1997:486
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 6 §§ skattebrottslagen

(1971:69) skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan
avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om

1. gärningar som är belagda med straff i lagen (1960:418) om straff för va-

rusmuggling,

2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande av-

gift.

background image

875

SFS 1997:486

6 §3 Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra
skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skattebetalningsla-
gen (1997:483) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst
ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om avgiftstillägg för utgiftsåret 1997 och tidigare år.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1996:658.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.