SFS 1997:1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1997:1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1997_1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 1997:1025 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 15 december 1997 </p> <p style="position:absolute;top:43px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i skattebrottslagen (1971:69); </b></p> <p style="position:absolute;top:96px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 4 december 1997. </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 � skattebrottslagen (1971:69) </p> <p style="position:absolute;top:144px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>17 �</b>2 F�rvaltningsmyndigheter som handl�gger fr�gor om skatter eller av-</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft19">gifter skall g�ra anm�lan till �klagaren s� snart det finns anledning att anta <br/>att brott enligt denna lag har beg�tts. Detta g�ller dock inte om det kan antas <br/>att brottet inte kommer att medf�ra p�f�ljd enligt denna lag eller om anm�-<br/>lan av annat sk�l inte beh�vs. Skattemyndigheter f�r fullg�ra anm�lnings-<br/>skyldigheten till enhet inom skattef�rvaltningen som skall medverka vid <br/>brottsutredning, om det inte finns sk�l att anta att brottet f�ranleder annan <br/>p�f�ljd �n b�ter och den misst�nkte kan antas erk�nna g�rningen. Detta g�l-<br/>ler dock endast om den misst�nkte fyllt tjugoett �r. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Har i lag eller f�rordning meddelats best�mmelse som avviker fr�n f�re-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">skrifterna i f�rsta stycket g�ller den best�mmelsen. </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">THOMAS �STROS </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft19">Karin Almgren <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft15"> Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft14">2</p> <p style="position:absolute;top:516px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft15"> Senaste lydelse 1985:105. </p> <p style="position:absolute;top:852px;left:560px;white-space:nowrap" class="ft11">1903 </p> </div> </div>
background image

SFS 1997:1025
Utkom fr�n trycket
den 15 december 1997

Lag
om �ndring i skattebrottslagen (1971:69);

utf�rdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 17 � skattebrottslagen (1971:69)

skall ha f�ljande lydelse.

17 �2 F�rvaltningsmyndigheter som handl�gger fr�gor om skatter eller av-

gifter skall g�ra anm�lan till �klagaren s� snart det finns anledning att anta
att brott enligt denna lag har beg�tts. Detta g�ller dock inte om det kan antas
att brottet inte kommer att medf�ra p�f�ljd enligt denna lag eller om anm�-
lan av annat sk�l inte beh�vs. Skattemyndigheter f�r fullg�ra anm�lnings-
skyldigheten till enhet inom skattef�rvaltningen som skall medverka vid
brottsutredning, om det inte finns sk�l att anta att brottet f�ranleder annan
p�f�ljd �n b�ter och den misst�nkte kan antas erk�nna g�rningen. Detta g�l-
ler dock endast om den misst�nkte fyllt tjugoett �r.

Har i lag eller f�rordning meddelats best�mmelse som avviker fr�n f�re-

skrifterna i f�rsta stycket g�ller den best�mmelsen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1998.

P� regeringens v�gnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

2

Senaste lydelse 1985:105.

1903

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.