SFS 1997:1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 1997:1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
SFS 1997_1025 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971_69)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1025
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

17 §2 Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller av-

gifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta
att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas
att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om anmä-
lan av annat skäl inte behövs. Skattemyndigheter får fullgöra anmälnings-
skyldigheten till enhet inom skatteförvaltningen som skall medverka vid
brottsutredning, om det inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan
påföljd än böter och den misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäl-
ler dock endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från före-

skrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

2

Senaste lydelse 1985:105.

1903

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.