SFS 2005:292 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2005:292 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
050292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skattebrottslagen (1971:69)

skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 a § Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken skall
inte tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:292

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.