SFS 2005:457 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2005:457 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
050457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan

avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om
1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för

smuggling eller lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av
tobaksvaror, och

2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande av-

gift.

I lagen om straff för smuggling finns särskilda bestämmelser om förun-

dersökning, tvångsmedel och åtal vid brott som avses i 2�4 §§, om brottet
rör skatt enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om
alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258.

2 Senaste lydelse 2004:229.

SFS 2005:457

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

4 SFS 2005:429�474

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.