SFS 2003:682 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2003:682 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
030682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

17 §

2 Förvaltningsmyndigheter som handlägger frågor om skatter eller av-

gifter skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta
att brott enligt denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas
att brottet inte kommer att medföra påföljd enligt denna lag eller om anmä-
lan av annat skäl inte behövs. Skatteverket får fullgöra anmälningsskyldig-
heten till enhet inom verket som skall medverka vid brottsutredning, om det
inte finns skäl att anta att brottet föranleder annan påföljd än böter och den
misstänkte kan antas erkänna gärningen. Detta gäller dock endast om den
misstänkte fyllt tjugoett år.

Har i lag eller förordning meddelats bestämmelse som avviker från före-

skrifterna i första stycket gäller den bestämmelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 1997:1025.

SFS 2003:682

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.