SFS 2000:1229 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2000:1229 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
001229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § skattebrottslagen (1971:69)

skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan

avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt.

Lagen tillämpas inte i fråga om
1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för

smuggling eller lagen (1994:1565) om beskattning av viss privatinförsel,
och

2. skattetillägg, ränta, dröjsmålsavgift, förseningsavgift eller liknande av-

gift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28.

2

Senaste lydelse 1997:486.

SFS 2000:1229

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.