SFS 2011:513 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2011:513 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
110513.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skattebrottslagen

(1971:69)

dels att 13 a § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 §, av följande lydelse.

11 §

2

För förberedelse till grovt skattebrott döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

13 a §

3

Bestämmelserna om förverkande i 36 kap. 1 § brottsbalken ska inte

tillämpas i fråga om brott enligt denna lag.

Vad som sägs i första stycket gäller dock inte utbyte av förberedelse till

grovt skattebrott eller vad som därvid har tagits emot som ersättning för
kostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Tidigare 11 § upphävd genom 1996:658.

3 Senaste lydelse 2005:292.

SFS 2011:513

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.