SFS 2011:1247 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Du är här: Start / Straffrätt / Skattebrottslag (1971:69) / SFS 2011:1247 Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
111247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebrottslagen (1971:69);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6, 7, 12 och 14 §§ skattebrottsla-

gen (1971:69) ska ha följande lydelse.

6 §

2

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra

skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandela-
gen (2011:1244) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst
ett år.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första stycket.

7 §

3

Den som, i annat fall än som avses i 2 §, på annat sätt än muntligen

uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till

1. myndighet, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldig-

heten för honom eller annan att betala skatt,

2. någon som är skyldig att för honom innehålla skatt eller lämna kontroll-

uppgift eller motsvarande underrättelse, om uppgiften rör förhållande som
har betydelse för skyldighetens fullgörande eller för skyldigheten för honom
eller annan att betala skatt,

döms för skatteredovisningsbrott till böter eller fängelse i högst sex måna-

der.

Detsamma gäller den som, i annat fall än som avses i 2 §, uppsåtligen un-

derlåter att lämna en föreskriven uppgift angående sådant förhållande som
anges i första stycket 1 eller 2 till någon som avses där. Detta gäller dock en-
dast under förutsättning att uppgiften ska lämnas utan föreläggande eller an-
maning och inte avser egen inkomstdeklaration.

I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första eller andra stycket.

12 §

4

Den som på eget initiativ vidtar åtgärd som leder till att skatten kan

påföras, tillgodoräknas eller återbetalas med rätt belopp, döms inte till an-
svar enligt 2�8 §§.

Ansvar enligt 10 § inträder inte för den som på eget initiativ uppfyller

skyldighet som där avses.

1 Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28.

2 Senaste lydelse 1997:486.

3 Senaste lydelse 1996:658.

4 Senaste lydelse 1996:658.

SFS 2011:1247

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

2

SFS 2011:1247

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

14 §

5

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott enligt

3 eller 5�8 §§ ådömas, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal för
brottet inom fem år från brottet. Har vid brott som avses i 10 § den misstänk-
te blivit föremål för revision av Skatteverket inom fem år från brottet, ska de
i 35 kap. 1 § brottsbalken angivna tiderna räknas från den dag då revisionen
beslutades.

Påföljd får ådömas för brott enligt denna lag utan hinder av att den miss-

tänkte inte erhållit del av åtal för brottet inom den tid som anges i 35 kap. 1 §
brottsbalken eller första stycket denna paragraf, om den misstänkte inom
samma tid har delgetts underrättelse om att han är skäligen misstänkt för
brottet. Underrättelsen ska ha skett under en förundersökning som sedermera
lett till allmänt åtal mot den misstänkte för brottet. Den ska ha utfärdats av
åklagaren och ange de omständigheter som utgör grund för misstanken.
Delgivningen ska ha skett på sätt som gäller för delgivning av stämning i
brottmål. Avvisas eller avskrivs mål mot någon om brott som han delgetts
misstanke om enligt detta stycke ska i fråga om möjligheten att ådöma på-
följd så anses som om delgivning av underrättelsen inte skett.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om gärningar som har be-

gåtts före ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 7 § andra stycket tillämpas på beskattningsår

som börjar efter den 31 januari 2012. Bestämmelsen tillämpas även på för-
längda räkenskapsår som avslutas efter utgången av 2012 och på förkortade
räkenskapsår som både påbörjas och avslutas under 2012.

4. Bestämmelserna i 12 § i dess nya lydelse tillämpas på åtgärder som vid-

tas efter ikraftträdandet, oavsett när gärningen har begåtts.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 1996:658.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.